Regulamin sklepu

Definicje

 • Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem softcenter.pl

 • Sprzedawca:

  MPMNET Marcin Smolarkiewicz

  os. Kresowe 48A

  62-023 Kamionki

  tel. 662141428

  biuro@softcenter.pl

  NIP: 777-249-20-82

  REGON: 365756726

 • Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży

 • Umowa sprzedaży lub umowa - umowa sprzedaży dotycząca produktów dostępnych w sklepie w rozumieniu Kodeksy Cywilnego, zawarta między sprzedawcą, a nabywcą

 • Regulamin – ten regulamin

 • Materiały - informacje o produktach znajdujące się na stronach sklepu

 • Użytkownik – osoba, która korzystając ze sklepu, nabywa lub zamierza nabyć produkty

 • Newsletter - dostarczane drogą elektroniczną informacje dotyczące sprzedawcy, produktów, sprzedaży elektronicznej oraz ofert handlowych

Postanowienia ogólne

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin ten dostępny jest na stronie internetowej sklepu poprzez odnośnik znajdujący się w dolnej części stron sklepu lub bezpośrednio pod adresem https://softcenter.pl/content/3-regulaminy.

Aby korzystać ze sklepu należy być osobą fizyczną posiadającą pełne zdolności prawne albo być osobą upoważnioną do działania w imieniu podmiotu nie będącego osobą fizyczną.

Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych prawdziwych, pełnych i aktualnych w formularzach. Zobowiązanych jest również do postępowania zgodnie z treścią tego regulaminu. Klientowi zakazuje się dostarczania wszelkich treści niezgodnych z prawem lub takich, które naruszają dobra osobiste lub prawa osób trzecich. Klientowi zakazuje się również dostarczania treści lub podejmowania działań, które mogą wpłynąć negatywnie na działanie sklepu lub utrudnić korzystanie z niego innym użytkownikom.

Wykorzystywanie przez użytkowników nazwy oraz logo sklepu, a także materiałów dostępnych na jego stronach jest zabronione z wyłączeniem sytuacji, w których użytkownik otrzyma taką zgodę od sprzedawcy lub uprawnionego podmiotu stron trzecich.

Użytkownikowi zakazuje się ujawniania danych dostępowych do konta użytkownika stronom trzecim.

Informacje o produktach prezentowanych na stronie nie stanowią oferty handlowej.

Rejestracja

Możliwe jest korzystanie ze sklepu, włączając w to zwieranie umów ze sprzedawcą, bez konieczności rejestracji konta w sklepie.

Użytkownik ma możliwość zarejestrowania konta w sklepie w celu uzyskania dostępu do pełni funkcji serwisu.

W przypadku zmiany danych użytkownika po zarejestrowaniu, użytkownik zobowiązany jest zaktualizować te dane przed dokonaniem następnego zakupu.

Zarejestrowanie konta wiąże się z powiązaniem gromadzonych danych na temat działań podejmowanych przez użytkownika w związku z korzystaniem z tego sklepu z jego kontem użytkownika.

Zamówienia

Opisy znajdujące się na stronach produktów powinny być przejrzyste oraz rzetelne, umożliwiając proste zapoznanie się z cechami produktów. Procedura zamawiania zaczyna się od dodania produktów do wirtualnego koszyka. Kolejno po przejściu do etapu realizacji zamówienia użytkownik wypełnia formularz zamówienia, by na końcu potwierdzić je przyciskiem ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY. Potwierdzenie zamówienia traktowane jest jako wyrażenie woli zawarcia umowy ze sprzedawcą. Ostatnim etapem jest wysłanie do użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, co jest równoważne z zawarciem umowy.

Płatności

Nabywca zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Płatności dokonywane są przy pomocy dostępnych na stronie narzędzi. Wszystkie podane ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN.

Sposób dostarczania

Produkty dostępne w sklepie dostarczane są w postaci elektronicznej przy pomocy poczty e-mail.

Newsletter

Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną użytkownikom sklepu, którzy wyrażą wolę przystąpienia do niego, przez sprzedawcę. Polega na wysyłaniu przy pomocy wiadomości e-mail informacji o sprzedawcy, produktach, sprzedaży elektronicznej oraz ofertach handlowych.

Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez kliknięcie w odnośnik znajdujący się w otrzymywanych wiadomościach lub poprzez kontakt kontakt z obsługą sklepu.

Ochrona danych osobowych

Wszelkie dostarczone przez użytkownika dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane przez sprzedawce w sposób zgodny z przepisami prawa oraz polityką ochrony prywatności sklepu, dostępną poprzez odnośnik znajdujący się na stronach sklepu lub bezpośrednio pod adresem https://softcenter.pl/content/7-aeu-legal-privacy.

Reklamacje

Reklamacje należy składać w formie elektronicznej przy pomocy formularza dostępnego na stronie poprzez odnośnik Kontakt z nami lub bezpośrednio pod adresem https://softcenter.pl/kontakt, a także w formie listownej poprzez adres znajdujący się obok ww. formularza kontaktowego. Prosimy zawrzeć w treści reklamacji takie informacje jak:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • e-mail
 • datę zawarcia umowy, której reklamacja dotyczy
 • czego reklamacja dotyczy
 • wszelkie informacje, które uzasadniają reklamację
 • żądania reklamacyjne

W terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji w poprawnej postaci zostanie ona rozpoznana przez sprzedawcę. O jej rozstrzygnięciu nabywca zostanie poinformowany niezwłocznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w zależności od drogi, którą wpłynęło dane pismo.

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów w sprawie zakupów internetowych, między innymi wszczynając polubowne postępowanie za pomocą unijnej platformy ODR. https://ec.europa.eu/consumers/odr

Odstąpienie od umowy oraz gwarancja

Gwarancje

Sklep nie udziela własnej gwarancji na produkty sprzedawane w sklepie. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów dostępne są w umowach licencyjnych towarów.

Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od czasu udostępnienia produktu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podawania przyczyny. W tym celu należy poinformować nas o takiej chęci.

https://softcenter.pl/kontakt

Możliwe jest również skorzystanie z formularza zwrotu.

https://softcenter.pl/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf

Termin 14 dni na odstąpienie od umowy liczony jest do momentu zgłoszenia nam takiej woli.

W przypadku skorzystania z tego prawa wszelkie płatności zostaną Państwu zwrócone. Zwrot środków następuje niezwłocznie. Zwrot środków następuje przy wykorzystaniu tego samego sposobu, który został wykorzystany przy płatności, chyba że klient zdecyduje się na inne rozwiązanie. Żadna metoda zwrotu środków nie wiąże się z dodatkowym kosztem dla klienta.

Jako że produkty przez nas dostarczane są przy wykorzystaniu dystrybucji cyfrowej (ESD), odstąpienie od umowy na wyżej wymienionych zasadach nie jest możliwe, jeżeli rozpoczęto jej świadczenie, co w praktyce będzie oznaczało użycie licencji, za zgodą klienta oraz jeżeli klient zostanie poinformowany o utracie tego prawa.

Przerwy w działaniu strony

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu strony spowodowane siłą wyższą. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do wprowadzania przerw o charakterze technicznym.

Postanowienia końcowe

Regulamin ten może w przyszłości ulec zmianie. Ewentualne zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji na stronie sklepu.

Zamówienia złożone przed zmianą regulaminu nie podlegają tym zmianom.

Spory pomiędzy sprzedawcą a klientem będą rozstrzygane przez odpowiadające miejscowo sądy powszechne.

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów w sprawie zakupów internetowych, między innymi wszczynając polubowne postępowanie za pomocą unijnej platformy ODR. https://ec.europa.eu/consumers/odr